Kodeks Etyczny Stowarzyszenia “SAGE” uchwalony 16 kwietnia 1994

SAGE jest stowarzyszeniem osób, od których z racji ich elitarnego wykształcenia oraz dobrowolnej przynależności do Stowarzyszenia, wymaga się przestrzegania przede wszystkim: ogólnie przyjętych norm etycznych, statutu SAGE i profesjonalizmu w działalności zawodowej. W szczególności, każdy członek SAGE powinien:

§ 1

Dbać o dobre imię SAGE i podnosić jego rangę w kraju i za granicą poprzez swoją wysoką kulturę zawodową i osobistą.

§ 2

Chronić dobro osobiste wszystkich członków SAGE, a w szczególności przestrzegać zasad dyskrecji i lojalności w sprawach dotyczących Stowarzyszenia i jego członków.

§ 3

Działać na rzecz członków SAGE stosując wobec nich, szczególnie w swojej pracy zawodowej, zasadę pierwszeństwa poprzez odpowiednią ich promocję, udzielanie rekomendacji i pomocy.

§ 4

Zachować obiektywizm w sprawach spornych, dokładnie rozeznawać sprawę przed wydaniem osądu, szczególnie na forum publicznym.

§ 5

Zwrócić uwagę członkowi SAGE, jeśli narusza on zasady etyki i dobre imię Stowarzyszenia, a w przypadku zasadniczego uchybienia tym zasadom, bezzwłocznie powiadomić o tym Zarząd SAGE.

§ 6

Angażować się w działalność statutową SAGE i aktywnie uczestniczyć w jego demokratycznych procedurach.

§ 7

Regulować w terminie wszelkie przyjęte i postanowione zobowiązania, wobec SAGE i jego członków.

§ 8

Nie nadużywać pozycji służbowej w SAGE dla prywatnych celów.

§ 9

W razie potrzeby, a szczególnie w przypadkach konfliktowych, udzielać władzom SAGE wyczerpujących wyjaśnień i nie zatajać faktów, które są istotne w danej sprawie.

§ 10

W sprawach wątpliwych z etycznego, moralnego i zawodowego punktu widzenia, zwracać się o radę do innego członka SAGE lub do Zarządu.

* * *

Jedynie Walny Zjazd SAGE jest władny stwierdzić nieprzestrzeganie zasad Kodeksu Etycznego przez członka Stowarzyszenia. Opinię w tej sprawie podejmuje Zjazd na wniosek Zarządu lub dowolnego członka Stowarzyszenia, po uprzednim umieszczeniu takiego wniosku w programie Zjazdu.