Statut Stowarzyszenia Absolwentów Grandes Ecoles “SAGE” uchwalony dnia 4 grudnia 1993r.

Rozdział I. Postanowienia ogólne

§ 1

Stowarzyszenie nosi nazwę “Stowarzyszenie Absolwentów Grandes Écoles”, w skrócie SAGE i zwane jest dalej Stowarzyszeniem.

§ 2

Stowarzyszenie posiada osobowość prawną i działa na podstawie obowiązującego prawa o stowarzyszeniach oraz postanowień niniejszego Statutu i wydanych w oparciu o nie regulaminów i uchwał.

§ 3

Stowarzyszenie zrzesza osoby, bez względu na narodowość i miejsce zamieszkania, które ukończyły jedną z form kształcenia oferowanych przez francuskie Grandes Écoles i posiadają dyplom jednej z tych uczelni.

Szczegółowe zasady przynależności i nabywania członkostwa określają dalsze postanowienia Statutu.

§ 4

 1. Terenem działalności Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej i zagranica.
 2. Siedzibą Stowarzyszenia i jego władz jest miasto Wrocław.
 3. Stowarzyszenie ma prawo powoływania i prowadzenia filii oraz agend w kraju i za granicą, według zasad określonych przez władze Stowarzyszenia.
§ 5

Stowarzyszenie może współpracować oraz być członkiem krajowych i zagranicznych organizacji i stowarzyszeń o podobnym profilu działania.

§ 6

Stowarzyszenie ma prawo używania pieczęci, własnych odznak i znaku graficznego, ustanowionych stosowną uchwałą władz Stowarzyszenia. Wyżej wymienione symbole są zastrzeżone prawnie.

§ 7

Stowarzyszenie może posiadać własny organ prasowy.

§ 8

Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą na zasadach określonych stosownymi przepisami i uchwałami władz Stowarzyszenia.

Rozdział II. Cele i formy działania Stowarzyszenia

§ 9

Podstawowymi celami Stowarzyszenia są:
 1. Reprezentacja, promocja i ochrona interesów członków Stowarzyszenia w środowisku zawodowym i społecznym w kraju i za granicą.
 2. Uczestnictwo w rozwijaniu współpracy ekonomicznej, technicznej i naukowej pomiędzy środowiskami finansowymi i przemysłowymi, w szczególności francuskimi i polskimi, oraz popieranie wszelkich inicjatyw w tym kierunku.
 3. Inicjowanie i wspieranie działań, mających na celu pogłębianie i rozwijanie wiedzy zdobytej przez członków Stowarzyszenia.
 4. Współdziałanie z Grandes É coles oraz placówkami kształcenia, organizowanymi w Polsce przez te uczelnie.
§ 10

Stowarzyszenie realizuje swoje cele statutowe poprzez:
 1. Oddziaływanie na władze i organizacje społeczno-gospodarcze w celu wykorzystania wiedzy i kwalifikacji członków Stowarzyszenia.
 2. Wspieranie i promocję członków Stowarzyszenia w ich zamierzeniach zawodowych.
 3. Inspirowanie współpracy podmiotów gospodarczych francuskich i polskich oraz zachęcanie przemysłowców zagranicznych do inwestowania w Polsce.
 4. Wymianę myśli i popularyzację wiedzy naukowej o sposobach nowoczesnego zarządzania i zasadach prowadzenia działalności gospodarczej, a także praktycznych doświadczeń członków Stowarzyszenia w tym zakresie.
 5. Organizowanie zebrań, szkoleń, kursów, odczytów i wykładów związanych z celami statutowymi Stowarzyszenia.
 6. Współpracę ze stowarzyszeniami, organizacjami gospodarczymi, zakładami naukowo-badawczymi, uczelniami i szkołami biznesu w kraju i za granicą.
 7. Doradztwo organizacyjne, techniczne, prawne i ekonomiczne oraz wykonywanie ekspertyz, przygotowywanie opinii, badań marketingowych, a także działalność promocyjną na rzecz prowadzących działalność gospodarczą osób fizycznych i prawnych w kraju i za granicą.
 8. Tworzenie fundacji i stypendiów, związanych z realizacją celów statutowych Stowarzyszenia.
 9. Organizowanie banków informacji.
 10. Prowadzenie działalności wydawniczej i poligraficznej.
 11. Podejmowanie innych form działania zgodnych ze Statutem Stowarzyszenia.

Rozdział III. Członkowie Stowarzyszenia - ich prawa i obowiązki

§ 11

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:
 1. Zwyczajnych
 2. Honorowych
 3. Wspierających
§ 12

 1. Członkiem zwyczajnym może być wyłącznie osoba fizyczna.
 2. Warunkiem przyjęcia na członka zwyczajnego jest posiadanie jednego z dyplomów Grande École, tzn.:
  1. dyplomu ukończenia studiów dziennych (BAC+5),
  2. dyplomu ukończenia studiów podyplomowych dowolnego typu: DEA, DESP, DESS, Mastère lub innych,
  3. dyplomu doktorskiego,
  4. dyplomu francuskojęzycznych studiów podyplomowych organizowanych przez Grandes Écoles poza granicami Francji, oraz złożenie deklaracji członkowskiej i uiszczenie opłaty wpisowej.
§ 13

W poczet członków zwyczajnych przyjmuje Zarząd Stowarzyszenia na podstawie pisemnej deklaracji złożonej przez kandydata. Wniosek musi być przyjęty jednomyślnie. Kandydat staje się członkiem 3 miesiące po pozytywnym rozpatrzeniu jego wniosku.

W przypadku decyzji odmownej kandydatowi służy prawo odwołania się do Zjazdu Członków Stowarzyszenia. Uchwała Zjazdu jest ostateczna.

§ 14

Członkom zwyczajnym Stowarzyszenia przysługuje:
 1. Czynne i bierne prawo wyborcze do organów Stowarzyszenia.
 2. Udział we wszystkich formach działalności Stowarzyszenia.
 3. Prawo inicjowania działań, służących realizacji celów Stowarzyszenia.
 4. Prawo uczestniczenia w posiedzeniach władz Stowarzyszenia, z wyjątkiem posiedzeń dotyczących spraw osobowych innych członków.
 5. Prawo wglądu do dokumentów i ustaleń pokontrolnych Stowarzyszenia.
 6. Prawo noszenia odznaki Stowarzyszenia.
§ 15

Członkowie zwyczajni Stowarzyszenia są zobowiązani:
 1. Przestrzegać postanowień Statutu i wydanych na jego podstawie regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia.
 2. Aktywnie współdziałać z władzami Stowarzyszenia w realizacji celów statutowych.
 3. Regularnie opłacać składki członkowskie oraz inne świadczenia w wysokości i w terminach ustalonych przez władze Stowarzyszenia.
§ 16

 1. Członkiem honorowym może zostać osoba fizyczna, która szczególnie zasłużyła się w realizacji celów Stowarzyszenia.
 2. Członkostwo honorowe nadaje Zjazd Członków Stowarzyszenia w głosowaniu tajnym, bezwzględną większością głosów, na wniosek Zarządu Stowarzyszenia.
 3. Członek honorowy ma wszystkie uprawnienia członka zwyczajnego z wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego i jest zwolniony od świadczeń członkowskich.
§ 17

 1. Członkiem wspierającym może zostać osoba fizyczna lub prawna, aprobująca cele Stowarzyszenia, która zadeklaruje określone świadczenia finansowe lub rzeczowe albo inną formę wsparcia na rzecz Stowarzyszenia.
 2. Członków wspierających przyjmuje Zarząd Stowarzyszenia zwykłą większością głosów na podstawie deklaracji pisemnej, określającej rodzaj wsparcia i sposób jego udzielenia. Wykluczenie członka wspierającego następuje w trybie uchwały Zarządu Stowarzyszenia w wyniku niewykonania deklaracji wsparcia.
 3. Członek wspierający ma wszystkie uprawnienia członka zwyczajnego z wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego.
§ 18

Członkowie Stowarzyszenia pełnią powierzone im funkcje i zadania nieodpłatnie; otrzymują jednakże zwrot poniesionych kosztów i diety w razie wykonywania zadań poza miejscem zamieszkania.

§ 19

Członkostwo Stowarzyszenia ustaje w przypadku:
 1. Skreślenia z listy członków wskutek dobrowolnego wystąpienia członka przez zgłoszenie Zarządowi Stowarzyszenia pisemnego oświadczenia o wystąpieniu ze Stowarzyszenia.
 2. Utraty praw publicznych.
 3. śmierci członka.
 4. Wykluczenia ze Stowarzyszenia z powodu:
Wykluczenie następuje na wniosek Zarządu lub Komisji Rewizyjnej decyzją Zjazdu Członków bezwzględną większością głosów. Decyzja jest ostateczna.

§ 20

Decyzję o ustaniu członkostwa, z wyjątkiem wykluczenia, podejmuje Zarząd Stowarzyszenia. Odwołanie od tej decyzji Zarządu rozpatruje Zjazd Członków Stowarzyszenia, którego decyzja jest ostateczna.

Ponowne rozpatrzenie wniosku o przyjęcie na członka może nastąpić po upływie 3 lat od dnia ustania członkostwa, a ponowne przyjęcie do Stowarzyszenia następuje 12 miesięcy od dnia rozpatrzenia wniosku.

Rozdział IV Władze Stowarzyszenia

§ 21

 1. Naczelnymi władzami Stowarzyszenia są:
  1. Zjazd Członków Stowarzyszenia,
  2. Zarząd Stowarzyszenia,
  3. Komisja Rewizyjna.
 2. Władze naczelne Stowarzyszenia kierują działalnością Stowarzyszenia i sprawują kontrolę działalności agend Stowarzyszenia.
 3. Zarząd Stowarzyszenia i Komisja Rewizyjna wybierane są w głosowaniu tajnym.
 4. Kadencja wszystkich władz trwa 3 lata.
§ 22

 1. Zjazd Członków Stowarzyszenia jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.
 2. Zjazd Członków Stowarzyszenia może być zwyczajny lub nadzwyczajny.
 3. Zwyczajny Zjazd Członków zwołuje Zarząd Stowarzyszenia jeden raz w roku.
 4. Nadzwyczajny Zjazd Członków zwołuje Zarząd Stowarzyszenia z własnej inicjatywy lub na pisemne żądanie Komisji Rewizyjnej albo przynajmniej 20% członków zwyczajnych. Jeżeli Nadzwyczajny Zjazd Członków Stowarzyszenia zwoływany jest na wniosek Komisji Rewizyjnej lub 20% ogółu członków zwyczajnych Stowarzyszenia, musi się on odbyć w ciągu 30 dni od dnia złożenia Zarządowi wniosku o zwołanie Nadzwyczajnego Zjazdu.
 5. O terminie i miejscu Zjazdu Członków Stowarzyszenia, zarówno Zwyczajnego jak i Nadzwyczajnego, Zarząd Stowarzyszenia powinien powiadomić członków Stowarzyszenia co najmniej 14 dni przed planowanym terminem Zjazdu.
 6. W Zjeśdzie Członków Stowarzyszenia biorą udział członkowie zwyczajni, a także - bez czynnego i biernego prawa wyborczego - pozostali członkowie.
 7. Zjazd jest prawomocny w pierwszym terminie, jeśli w Zjeśdzie uczestniczy co najmniej 1/2 uprawnionych do głosowania. W przypadku nie zebrania się wymaganego quorum w pierwszym terminie, drugi termin Zjazdu ustala się 60 minut póśniej od pierwszego terminu. Zjazd w drugim terminie jest prawomocny bez względu na liczbę obecnych.
Uchwały Zjazdu Członków Stowarzyszenia, z wyjątkiem zmian Statutu, zapadają zwykłą większością głosów. W przypadku równości głosów rozstrzyga głos przewodniczącego obrad.

§ 23

Do kompetencji Zjazdu Członków Stowarzyszenia należy decydowanie o wszystkich sprawach Stowarzyszenia, a w szczególności:
 1. ustalanie programu działania Stowarzyszenia;
 2. uchwalanie Statutu Stowarzyszenia i jego zmian;
 3. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań i wniosków Zarządu Stowarzyszenia i Komisji Rewizyjnej;
 4. wybór Prezesa i pozostałych członków Zarządu oraz Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej i pozostałych członków Komisji Rewizyjnej, a także podejmowanie uchwał o udzieleniu absolutorium dla władz Stowarzyszenia za dany rok;
 5. uzupełnianie składu Zarządu i Komisji Rewizyjnej, na podobnych zasadach jak ich wybór, w przypadku ustania członkostwa lub zgłoszenia przez członka pisemnej rezygnacji z powierzonej mu funkcji;
 6. ustalanie wysokości wpisowego, składek członkowskich i innych stałych świadczeń na rzecz Stowarzyszenia,
 7. nadawanie godności członka honorowego;
 8. podejmowanie decyzji o przynależności do innych stowarzyszeń i organizacji;
 9. przekazanie części swoich uprawnień Zarządowi Stowarzyszenia;
 10. podjęcie uchwały w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia.
§ 24

 1. Zarząd Stowarzyszenia jest najwyższą władzą Stowarzyszenia w okresie pomiędzy Zjazdami Członków Stowarzyszenia i kieruje całokształtem jego działalności.
 2. Zarząd Stowarzyszenia składa się z 3 do 5 członków Zarządu, w tym Prezesa, Skarbnika i Sekretarza.
 3. W przypadku, gdy Zjazd Członków Stowarzyszenia pozostawi do kompetencji nowo wybranego Zarządu Stowarzyszenia podział funkcji w Zarządzie, Zarząd Stowarzyszenia uchwali go na swoim pierwszym posiedzeniu.
 4. Posiedzenia Zarządu Stowarzyszenia zwołuje Prezes w miarę potrzeby, nie rzadziej niż raz na 3 miesiące. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej trzech członków Zarządu Stowarzyszenia, a w razie równej liczby głosów rozstrzyga głos Prezesa. Posiedzenia Zarządu Stowarzyszenia są protokołowane.
 5. Do kompetencji Zarządu Stowarzyszenia należy:
  1. przyjmowanie nowych członków Stowarzyszenia zgodnie z postanowieniami Statutu;
  2. ustalanie planów działalności i zasad gospodarki finansowej Stowarzyszenia;
  3. nadzorowanie działalności gospodarczej Stowarzyszenia i określenie zasad i form jej prowadzenia w ramach obowiązujących przepisów;
  4. uchwalanie budżetów i zatwierdzanie preliminarzy wydatków, związanych z działalnością Stowarzyszenia;
  5. prowadzenie gospodarki majątkiem i funduszami Stowarzyszenia;
  6. podejmowanie uchwał w przedmiocie nabywania i zbywania środków trwałych i nieruchomości;
  7. uchwalanie regulaminów wewnętrznych Stowarzyszenia;
  8. powoływanie i likwidacja filii Stowarzyszenia oraz ustalanie ich siedziby, prowadzenie nadzoru nad ich działalnością;
  9. przyznawanie dyplomów, nagród rzeczowych, stypendiów, odznak i innych godności materialnych członkom i osobom trzecim, z wyjątkiem godności członka honorowego;
  10. określenie wzorów deklaracji i legitymacji członkowskich oraz pieczęci;
  11. występowanie z wnioskiem do Zjazdu Członków Stowarzyszenia o nadanie godności członka honorowego.
§ 25

 1. Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków, w tym Przewodniczącego.
 2. Do zadań Komisji Rewizyjnej należy:
  1. kontrola całokształtu działalności Stowarzyszenia, w tym szczególnie działalności gospodarczej Stowarzyszenia;
  2. bieżąca kontrola przestrzegania przez Zarząd Stowarzyszenia i filie zasad gospodarności oraz przepisów prawa w dziedzinie gospodarowania majątkiem Stowarzyszenia;
  3. kontrola bilansów okresowych Stowarzyszenia, a w szczególności bilansów rocznych, pod względem rzetelności ich sporządzania i zgodności z obowiązującymi przepisami;
  4. przedstawianie Zjazdowi Członków Stowarzyszenia wniosków o udzielenie lub nieudzielenie absolutorium Zarządowi.
 3. Z przeprowadzonych kontroli Komisja Rewizyjna sporządza protokół pokontrolny z wnioskami. Jeden egzemplarz protokołu Komisja Rewizyjna przekazuje niezwłocznie Zarządowi Stowarzyszenia.
 4. W razie stwierdzenia rażących naruszeń przez Zarząd Stowarzyszenia postanowień Statutu, zasad gospodarności w zarządzaniu majątkiem Stowarzyszenia, rażących błędów w prowadzeniu działalności gospodarczej przez Stowarzyszenie lub naruszeń prawa, Komisja Rewizyjna może żądać na piśmie zwołania Nadzwyczajnego Zjazdu Członków Stowarzyszenia.
 5. W sprawie wniosków pokontrolnych, przekazanych na piśmie przez Komisję Rewizyjną, Zarząd Stowarzyszenia musi zająć stanowisko w ciągu 14 dni od dnia otrzymania wniosków. Stanowisko Zarządu Stowarzyszenia musi być przekazane Komisji Rewizyjnej na piśmie.
 6. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej zwołuje jej Przewodniczący w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na pół roku.

Rozdział V. Majątek i fundusze Stowarzyszenia

§ 26

 1. Majątek i fundusze Stowarzyszenia powstają z wpisowego, składek członkowskich, wpływów z działalności statutowej, dotacji, zapisów i innych czynności prawnych, a także wszelkich innych wpływów uzyskiwanych zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 2. Źródłem majątku Stowarzyszenia może być również prowadzona przez Stowarzyszenie działalność gospodarcza.
§ 27

 1. Gospodarka majątkiem i funduszami Stowarzyszenia prowadzona jest przez Zarząd Stowarzyszenia.
 2. Oświadczenia w sprawach majątkowych Stowarzyszenia wymagają dla swojej ważności podpisu dwóch członków Zarządu, w tym Prezesa Zarządu lub Skarbnika.

Rozdział VI. Postanowienia końcowe

§ 28

 1. Zmiana Statutu wymaga uchwały Zjazdu Członków Stowarzyszenia, podjętej większością 2/3 głosów.
 2. Rozwiązanie Stowarzyszenia wymaga uchwały Zjazdu Członków Stowarzyszenia, podjętej większością 2/3 głosów, przy obecności co najmniej 2/3 liczby członków zwyczajnych.
 3. Uchwała w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia musi określać sposób likwidacji oraz przeznaczenia majątku Stowarzyszenia.